O laboratorium

Na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej powstaje Internetowe Laboratorium Fizyczne, w którym eksperymenty fizyczne realizowane są przy pomocy internetu. Użytkownik (student, uczeń, klasa szkolna lub osoba prywatna) może, w domu lub w klasie, poprzez internet wykonywać eksperymenty na aparaturze zlokalizowanej na Wydziale Fizyki. Ma on możliwość sterowania procesem pomiaru, kontrolowania i modyfikacji parametrów, obserwacji jego przebiegu oraz uzyskiwania wyników pomiarów i ich zapisu na własnym komputerze.

Laboratorium to adresowane jest zarówno do indywidualnego odbiorcy, który może realizować eksperymenty w ramach samodzielnego uczenia się, jak też do szkół średnich a także do szkół wyższych pozbawionych możliwości realizacji proponowanych ćwiczeń.

Nie jest zadaniem tego laboratorium zastąpienie standardowego laboratorium fizycznego, w ramach którego uczący się samodzielnie realizuje określone doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z aparaturą pomiarową. W proponowanej wersji laboratorium, łatwość w uzyskaniu rezultatów pomiaru, możliwość wpływania na warunki doświadczenia i świadomość, że jest to sterowanie realnym, nie symulowanym eksperymentem znacznie zwiększa atrakcyjność uczenia się. Dodatkowy bezpośredni kontakt (telefoniczny, e-mailowy lub poprzez internetowe środki audiowizualne) z operatorem realizującym ćwiczenia uwiarygodnia otrzymywane rezultaty. W opisie eksperymentu dostępnym poprzez internet w trakcie realizowanego ćwiczenia zamieszczone są odnośniki do stron związanych tematycznie z badanym zjawiskiem, umożliwiające pogłębienie wiedzy z dziedziny bezpośrednio związanej z eksperymentem, jak też z dziedzin pokrewnych.

W przyszłości laboratoria internetowe będą mogły tworzyć wspólną sieć połączeń udostępniając studentom i uczniom szeroki wachlarz doświadczeń. Będą mogły również łączyć się ze skomputeryzowanymi stanowiskami badawczymi w pracowniach naukowych które udostępnią swoje pomiary w internecie, umożliwiając obserwację realnych eksperymentów fizycznych. Powszechny dostęp do Laboratorium poprzez internet umożliwia realizację eksperymentów fizycznych a także naukę fizyki poprzez nowe środki audiowizualne skojarzone z ćwiczeniem (serwer chata, video konferencje, applety symulacyjne, odnośniki do stron WWW opisujących badane zjawisko oraz zjawiska pokrewne). Przewiduje się realizację ćwiczeń także w wersji anglojęzycznej. Stwarza to sprzyjające warunki i dodatkowe możliwości do nawiązywania międzynarodowych kontaktów pomiędzy uczniami, studentami oraz możliwości ćwiczeń językowych. Oprogramowanie poszczególnych ćwiczeń może być realizowane przez studentów w ramach laboratoriów fizycznych lub projektowych a także przez uczniów szkół średnich. Istnieją trzy tryby dostępu użytkownika do Laboratorium:

  • Operator – użytkownik na określony okres czasu otrzymuje uprawnienia (hasło password i instrukcje) umożliwiające mu sterownie wybranym eksperymentem
  • Widz – użytkownik ma możliwość jedynie biernego obserwowania parametrów ustawionych przez operatora. Ma on dostęp do wyników pomiaru, tych samych co operator ale nie ma wpływu na wykonywany pomiar.
  • Współpraca – następca realizowanych już video konferencji. Grupy użytkowników realizują pomiar współpracując i wymieniając informacje w czasie pomiaru.

Współpracujący mogą wymieniać się pomiędzy sobą uwagami za pomocą poczty elektronicznej (IRC), odpowiedniego programu (poprzez wbudowany chat) do prowadzenia rozmów tekstowych online lub jeśli sprzęt im na to pozwala, tworzyć grupy video-konferencyjne. Użytkownik, który chce sterować eksperymentem (być operatorem) powinien wystąpić o przydział czasu do realizacji wybranego ćwiczenia. Zgłoszenie to zrealizowane będzie systemem poczty elektronicznej dla potwierdzenia tożsamości. W przypadku wystąpienia użytkownika o czas niezajęty przez innego użytkownika otrzymuje on uprawnienia operatora, które są aktywne tylko w zarezerwowanym czasie. Lista użytkowników wraz z przydziałem uprawnień i adresami pocztowymi użytkowników umieszczona zostanie w postaci tabelki na stronie Laboratorium. Przydział czasu pracy uwzględnia określone priorytety dla poszczególnych operatorów – oznacza to, że nauczyciel w szkole, chcący zarezerwować sobie czas na przeprowadzenie zaplanowanego eksperymentu, ma wyższy priorytet niż użytkownik indywidualny. W przypadku konfliktu terminów rezerwacji proszę zwrócić się poprzez e-mail na adres grabski@if.pw.edu.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki